wool,cube,wool! (วูล คิ้ว วูล)

http://www.woolcubewool.com/

กลุ่มดีไซเนอร์ซึ่งประกอบด้วยสองสมาชิกคือ Yuka Sakurai และ Chieko Matsubayashi
พวกเขามีผลงานเป็นงานทำมือต่างๆโดยเน้นที่งานกระเป๋าและเครื่องประดับ
ผลงานคือการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกระเป๋าและเครื่องประดับ นอกจากนั้นยังสอนวิธีการประดิษฐ์ลงในหนังสือและนิตยสาร และจัดเวิร์คชอปการออกแบบงานตัดแปะ(collage)อีกด้วย โดยผลงานของพวกเขาเป็นงานสไตล์ที่นำวัสดุต่างๆมาตัดแปะผสมกันหรือที่เรียกว่า collage
wool,cube,wool! ยังมีคอลัมภ์ประจำชื่อว่า 「Colabo Date」(Collaboration Date) ที่ลงในเวปไซด์ของร้านน้ำชาน่ารักและชื่อเสียงในญี่ปุ่นชื่อ ร้านAfternoon Tea ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาอีกด้วย